Ae­ro-mi­ting u Ba­taj­ni­ci: „Ne mo­že nam ni­ko niš­ta“

15:55

Be­o­grad - Pred vi­še od sto­ti­nu pe­de­set hi­lja­da gra­đa­na ju­če je odr­žan ae­ro-mi­ting na ae­ro­dro­mu Ba­taj­ni­ca, or­ga­ni­zo­van po­vo­dom Da­na Voj­ske Ju­go­sla­vi­je. Pi­lo­ti Rat­nog va­zdu­ho­plov­stva, MUP-a Sr­bi­je i JAT-a pri­ka­za­li su ma­ne­var­ske spo­sob­no­sti avi­o­na i he­li­kop­te­ra, rat­ne i ci­vil­ne flo­te.

Pro­gra­ma je otvo­rio Lju­bi­ša Ve­lič­ko­vić, ko­man­dant Rat­nog va­zdu­ho­plov­stva, ko­ji je le­teo na avi­o­nu MIG 29. Pu­bli­ka je vi­de­la i do­ma­će avi­o­ne Ga­leb 2 i 4, Orao i MIG 21. Naj­a­trak­tiv­ni­ji deo pro­gra­ma iz­ve­li su čla­no­vi he­li­kop­ter­ske gru­pe „Strš­lje­no­vi“, ko­ji su le­te­li na Ga­ze­la­ma i „Le­te­će zve­zde“, ko­je su ume­će po­ka­za­li sa škol­sko-bor­be­nim avi­o­ni­ma G-4.

Si­mu­la­ci­ja bor­be če­ti­ri MIG-a 21, ma­ne­vri po­put „zvo­na“ i „ko­bre“, ga­še­nje po­žar bi­li su deo pro­gra­ma. Zbog ob­lač­nog vre­me­na iz­o­stao je de­sant pri­pad­ni­ka 63. pa­do­bran­ske bri­ga­de.

Po­red na­čel­ni­ka Ge­ne­ralš­ta­ba VJ Mom­či­la Pe­ri­ši­ća, u sve­ča­noj lo­ži bi­li su Mi­lan Mi­lu­ti­no­vić, pred­sed­nik Sr­bi­je i Mi­lo Đu­ka­no­vić, pred­sed­nik Cr­ne Go­re. On je ae­ro­drom na­pu­stio od­mah na po­čet­ku le­tač­kog pro­gra­ma. Od sa­ve­znih zva­nič­ni­ka, bio je Ni­ko­la Ša­i­no­vić, pot­pred­sed­nik ju­go­slo­ven­ske vla­de. Ae­ro-mi­ting su pra­ti­li i pred­stav­ni­ci am­ba­sa­da. Ne­ki voj­ni iza­sla­ni­ci za­pad­nih ze­ma­lja sni­ma­li su pri­kaz ma­ne­var­skih spo­sob­no­sti na­ših le­te­li­ca.

Pro­gram je pre­no­si­la Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Sr­bi­je. Re­por­te­ri ove ku­će su raz­go­va­ra­li sa uče­sni­ci­ma, ali i sa gra­đa­ni­ma. U go­mi­li za­di­vlje­nih li­ca, oni su la­ko pro­na­la­zi­li sprem­ne gra­đa­ne za raz­go­vor.

- Su­per, sad sam vi­de­la na­šu avi­ja­ci­ju i ka­ko su na­ši pi­lo­ti obu­če­ni. Ne mo­že nam ni­ko niš­ta jer smo naj­a­či, po­ru­či­la je sta­ri­ja že­na gle­da­o­ci­ma RTS-a.

Na pi­ta­nje no­vi­na­ra dr­žav­ne te­le­vi­zi­je de­se­to­go­diš­njem de­ča­ku da li zna da je ko­man­dant RV le­teo na MIG-u 29, on je od­go­vo­rio da zna. Po­sle od­go­vo­ra usle­de­lo je i pi­ta­nje da li to neš­to zna­či de­se­to­go­diš­nja­ku.
- Zna­či!, bio je od­go­vor zbu­nje­nog de­ča­ka.  G. Br.


Danas,. jun 1998.

You Might Also Like

0 коментара