Šta to na­rod ta­mo gle­da?

15:32

Re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja te­le­vi­zij­skog au­di­to­ri­ju­ma Sr­bi­je

Naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nja te­le­vi­zij­skog au­di­to­ri­ju­ma u Sr­bi­ji, ko­je je ura­di­la agen­ci­ja Part­ner raz­bi­ja ilu­zi­ju da smo tv-ma­ni, od­no­sno da čak do 70 pro­ce­na­ta sta­nov­ni­štva re­dov­no pra­ti te­le­vi­zij­ske pro­gra­me. Is­tra­ži­va­nje je tra­ja­lo od ja­nu­a­ra i ob­u­hva­ti­lo je 1.300 gra­đa­na sta­ri­jih od de­set go­di­na, ko­ji su sva­ko­dnev­no po­pu­nja­va­li upit­ni­ke i be­le­ži­li svo­je uti­ske o po­je­di­nač­nim emi­si­ja­ma i tv- pro­gra­mi­ma.

Kad gle­da­mo te­le­vi­zi­ju, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje, naj­vi­še vo­li­mo se­ri­je. Od 6,8 mi­li­o­na, ko­li­ko bro­ji sta­nov­ni­štvo sta­ri­je od de­set go­di­na u Sr­bi­ji bez Ko­so­va, čak 3,3 mi­li­o­na gle­da­la­ca pra­ti­lo je re­pri­zu Bo­ljeg ži­vo­ta. Se­ri­ju Ljo­vi­sna pro­seč­no je gle­da­lo oko 2,7 mi­li­o­na gra­đa­na Sr­bi­je, a ita­li­jan­sku Ho­bot­ni­cu oko 2 mi­li­o­na.
Sport­ski pro­gra­mi do­la­ze iza se­ri­ja po gle­da­no­sti, sa pri­bli­žno istim bro­jem pu­bli­ke kao i in­for­ma­tiv­ne emi­si­je, po­što po­je­di­ni pre­no­si be­le­že i do 1,7 mi­li­o­na gle­da­la­ca. Kad su u pi­ta­nju fil­mo­vi, broj kon­zu­me­na­ta se kre­će oko jed­nog mi­li­o­na.

Od po­je­di­nač­nih emi­si­ja, ina­če, naj­gle­da­ni­ja je Mak­so­vi­zi­ja na TV Pink, ko­ju pro­seč­no pra­ti pu­bli­ka od 1,13 mi­li­o­na. Za njom sle­di Ko­ša­va klub Tre­ćeg ka­na­la RTS-a sa 1,09 mi­li­o­na gle­da­la­ca. Is­tra­ži­va­či su do­šli i do po­da­tka da je re­pri­zu šo­ua Zdrav­ka Čo­li­ća 2. fe­bru­a­ra gle­da­lo 1,06 mi­li­o­na gle­da­la­ca. Me­đu naj­gle­da­ni­jim emi­si­ja­ma u pro­te­klom pe­ri­o­du bi­li su i Ipak se okre­će (RTS 2), Zam (Pink), Ne­delj­no po­pod­ne (RTS 1), Si­ti (Pink), A što ne bi mo­glo (Pink) i Eu­ro­pink (Pink).

Ina­če, naj­za­ni­mlji­vi­jim se či­ne re­zul­ta­ti o gle­da­no­sti in­for­ma­tiv­nih emi­si­ja. Od pro­seč­nih 3 mi­li­o­na gle­da­la­ca ko­ji u ve­čer­njim sa­ti­ma pra­te te­le­vi­zi­ju, čak 2 mi­li­o­na njih oba­ve­zno po­gle­da dru­gi Dnev­nik RTS-a. Na dru­gom me­stu po gle­da­no­sti pla­si­ra­le su se Ve­sti u 7 Stu­di­ja B, sa tek 450 hi­lja­da gle­da­la­ca. Kao i kod ve­ći­ne sta­ni­ca i BK - te­le­kom po­ve­ća­va broj gle­da­la­ca to­kom in­for­ma­tiv­nih emi­si­ja, po­što Te­le­fakt pra­ti oko 300 hi­lja­da lju­di. Je­di­no TV Po­li­ti­ka gu­bi gle­da­o­ce za vre­me svo­je emi­si­je ve­sti Dan, ka­da gle­da­nost opa­da sa oko 150 hi­lja­da na is­po 80 hi­lja­da kon­zu­me­na­ta.

Na osno­vu ovih po­da­ta­ka la­ko je za­klju­či­ti da naj­vi­še sta­nov­ni­ka Sr­bi­je pra­ti pro­gra­me RTS-a, što je ra­zu­mlji­vo ob­zi­rom da ova tv-ku­ća “naj­pe­dant­ni­je” po­kri­va te­ri­to­ri­ju Re­pu­bli­ke svo­jim sig­na­lom. Me­đu­tim, po­sle Dnev­ni­ka 2, do­la­zi do svo­je­vr­sne pre­kon­po­zi­ci­je u gle­da­lač­koj struk­tu­ri, či­ja sve ve­ći­na opre­de­lju­je za Tre­ći ka­nal. U pro­se­ku oko 1,2 mi­li­o­na gle­da­la­ca pra­ti se­ri­ju na ovom pro­gra­mu od 21 čas, ali i onu u ka­snim sa­ti­ma. Mi­li­on­sku broj­ku po gle­da­no­sti je­di­no uspe­va da do­seg­ne još TV Pink, ko­ji oku­plja ve­li­ku pu­bli­ku to­kom emi­si­ja za­bav­nog ka­rak­te­ra i u vre­me ka­da se pri­ka­zu­ju fil­mo­vi.

Broj gle­da­la­ca, ina­če, zna­čaj­no se uve­ća­va kod svih sta­ni­ca to­kom vi­ken­da, pa ta­ko RTS 1 svoj mak­si­mum do­sti­že de­de­ljom od 19,30 do 21 čas, ka­da oku­plja pu­bli­ku od 2 mi­li­o­na. Istog da­na isti broj pu­bli­ke ima 3K, i to u vre­me re­pri­ze do­ma­će se­ri­je. TV Pink do­sti­že ze­nit su­bo­tom iza 21 ča­sa, ka­da ovaj pro­gram pra­ti mi­lion gle­da­la­ca.

U Be­o­gra­du, stva­ri su ne­što dru­ga­či­je, po­što u pre­sto­ni­ci  pro­gram emi­tu­je 10 te­le­vi­zij­skih sta­ni­ca. Po­red njih, Be­o­gra­đa­ni mo­gu da pra­te tri te­le­vi­zij­ska ka­na­la iz No­vog Sa­da, a u po­je­di­ne de­lo­ve gra­da do­pi­re sig­nal SRT Re­pu­bli­ke Srp­ske i Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je.

Gle­da­lač­ki mak­si­mum od 300 hi­lja­da do­se­žu Pink su­bo­tom od 21 ča­sa do po­no­ći i 3K ne­de­ljom u vre­me ci­klu­sa Se­ra­ja ko­ju ste vo­le­li. Dru­gi Dnev­nik RTS-a za se­be ve­zu­je 220 hi­lja­da gle­da­la­ca. Za pe­ta­ma su mu Ve­sti u 7 Stu­di­ja B, ko­je pra­ti oko 170 hi­lja­da Be­o­gra­đa­na. Po­sle ve­čer­njih ve­sti, pu­bli­ku rav­no­prav­no de­le RTS 1, Pink, 3K i BK - Te­le­kom, sa po 100 do 150 hi­lja­da gle­da­la­ca. Ina­če, po­red po­me­nu­tih TV Pin­ka i 3K, gle­da­lač­ni mak­si­mum kod osta­lih be­o­gra­skih sta­ni­ca je sle­de­ći: Ve­sti u 7 Stu­di­ja B ne­de­ljom gle­da 200 hi­lja­da Be­o­gra­đa­na, dok 150 hi­lja­da njih bi­ra pro­gram BK-Te­le­kom iza 23 ča­sa istog da­na. Art te­le­vi­zi­ja su­bo­tom iza 22,30 oku­plja oko 90 hi­lja­da gle­da­la­ca.

Is­tra­ži­va­nje je spro­ve­de­no na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je bez Ko­so­va. Me­đu­tim, an­ke­ta­ri agen­ci­je Part­ner is­pi­ta­li su i 200 pu­no­let­noh Al­ba­na­ca sa Ko­so­va.  Re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da je me­đu ko­sov­skim Al­ban­ci­ma naj­gle­da­ni­ji Tre­ći ka­nal, ko­ji pra­ti 45 od­sto al­ban­ske po­pu­la­ci­je. RTS 1 gle­da ne­što vi­še od 30 pro­ce­na­ta Al­ba­na­ca, a BK-Te­le­kom oko 12 od­sto. Za­ni­mlji­vo je da na­ci­o­nal­nu te­le­vi­zi­ju Al­ba­ni­je gle­da sve­ga 7 od­sto is­pi­ta­ni­ka. 

Me­đu­tim, dok u Sr­bi­ji bez Ko­so­va oko 7 od­sto do­ma­ćin­sta­va ima sa­te­lit­ske an­te­ne, na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ta broj­ka do­se­že 32 pro­cen­ta. Od onih ko­ji mo­gu da pra­te sa­te­lit­ske pro­gra­me, 22 od­sto se opre­de­lju­je za sa­te­lit­sku te­le­vi­zi­ju Al­ba­ni­je. Za­ni­mlji­vo je da se me­đu omi­lje­nim sa­te­lit­skim pro­gra­mi­ma kod ko­sov­skih Al­ba­na­ca, po­red RTL 2, Eu­ro nju­za, Eu­ro spor­ta, na­la­ze dva tur­ska za­bav­na ka­na­la i sa­te­lit­ski pro­gram Hr­vat­ske ra­dio te­le­vi­zi­je.

Danas, april 1998.

You Might Also Like

0 коментара