Đinđić u sudnici, Hadži Antia se nije pojavio

16:42

Po­če­lo suđenje AD Po­li­ti­ka i nje­nom di­rek­to­ru i glav­nom ured­ni­ku po tužbi pred­sed­ni­ka De­mo­krat­ske stran­ke. Bra­ni­lac Po­li­ti­ke i nje­nog ured­ni­ka Dra­ga­na Hadži An­ti­ća po­kušao da do­kaže da je pred­sed­nik Opštin­skog od­bo­ra DS u Čač­ku ukrao pro­toč­ni boj­ler. Su­di­ja Sve­tla­na Urošević od­bi­la ar­gu­men­te An­ti­će­vog bra­ni­o­ca

Be­o­grad - Suđenje AD Po­li­ti­ka i di­rek­to­ru i glav­nom i od­go­vor­nom ured­ni­ku Dra­ga­nu Hadži An­ti­ću po­če­lo je ju­če po tužbi Zo­ra­na Đinđića, pred­sed­ni­ka De­mo­krat­ske stran­ke zbog uvre­da ob­ja­vlje­nih u li­stu Po­li­ti­ka od 4. no­vem­bra. Na po­čet­ku suđenja, Stra­hi­nja Ka­stra­to­vić, je­dan od Đinđiće­vih advo­ka­ta pod­neo je ovlašće­nja po ko­ji­ma u pro­ce­su za­stu­pa i DS ko­ja se ta­kođe ja­vlja kao tužilac.

- Na­kon za­la­ga­nja Pa­tri­ot­skog sa­ve­za Be­o­gra­da i Sa­ve­za žena Ju­go­sla­vi­je, da­nas pri­su­stvu­je­mo na­sto­ja­nju Zo­ra­na Đinđića za pri­me­nom Za­ko­na o in­for­mi­sa­nju. Okri­vlje­ni AD Po­li­ti­ka i Dra­gan Hadži An­tić iz­ražava­ju za­do­volj­stvo za­to što se li­der jed­ne van­par­la­men­tar­ne stran­ke za­laže za pošto­va­nje Za­ko­na ko­ji je usvo­jio par­la­ment Sr­bi­je - re­kao je na po­čet­ku od­bra­ne Zden­ko To­ma­no­vić, za­stup­nik AD Po­li­ti­ka i Dra­ga­na Hadži An­ti­ća. U na­stav­ku od­bra­ne on je po­kušao da obo­ri na­vo­de tužbe, po­zi­va­ju­ći se na pra­vo no­vi­na­ra da pre­no­se iz­vešta­je sa kon­fe­ren­ci­je za štam­pu.

- Po­li­ti­ka ni­je iz­vršila zlo­u­po­tre­bu jav­nog in­for­mi­sa­nja za­to što je da­la tač­nu i isti­ni­tu in­for­ma­ci­ju. Ob­ja­vlje­na je isti­na da je održana kon­fe­ren­ci­ja za štam­pu ča­čan­skih so­ci­ja­li­sta i da je nji­hov šef Dra­gan Bo­jo­vić dao od­ređene iz­ja­ve ko­je su pre­ne­te - re­kao je To­ma­no­vić.

On je po­tom kao do­ka­zni ma­te­ri­jal od­bra­ne pri­ložio sa­opšte­nje ča­čan­skih so­ci­ja­li­sta, ali i do­ku­men­te ko­je au­tor tek­sta ob­ja­vlje­nog u Po­li­ti­ci pri­ku­pio od čla­no­va SPO iz Čač­ka, kao i do­kaz da je SUP Čač­ka pod­neo kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv jed­nog čla­na Opštin­skog od­bo­ra DS zbog krađe pro­toč­nog boj­le­ra iz pred­u­ze­ća Ko­mu­na­lac.

Su­di­ja Sve­tla­na Urošević je skre­nu­la pažnju To­ma­no­vi­ću da je pred­met spo­ra deo tek­sta u ko­me se po­mi­nje Zo­ran Đinđić i da osta­li de­lo­vi tek­sta ne­ma­ju ve­ze s tužbom.

U mo­men­tu za­klju­či­va­nja našeg li­sta su­di­ja Urošević je na zah­tev tužio­ca na­ložila od­bra­ni da se ne­ko od zva­nič­nih za­stup­ni­ka li­sta Po­li­ti­ka po­ja­vi na suđenju. Ona je pod­se­ti­la da za­kon na­laže okon­ča­nje pro­ce­sa u ro­ku 24 ča­sa, či­me je od­bi­la su­ge­sti­ju od­bra­ne da se omo­gu­ći pri­ku­plja­nje do­dat­nih do­ka­za.

Suđenju su pri­su­stvo­va­li broj­ni no­vi­na­ri i fo­ro­re­por­te­ri. No­vi­na­ri­ma je za­bra­nje­no da sni­ma­ju u sud­ni­ci s obra­zloženjem su­di­je da to može ome­ta­ti pred­stav­ni­ke od­bra­ne i tužite­lje. Ina­če, po­se­ba­nu at­mos­fe­ru u sud­ni­ci iza­zvao je bra­ni­lac Zden­ko To­ma­no­vić, pošto je više pu­ta svo­je iz­la­ga­nje usred­sređivao na krađu pro­toč­nog boj­le­ra, što je iza­zva­lo oštre re­ak­ci­je Stra­hi­nje Ka­stra­to­vi­ća.

- Ov­de imam je­dan ap­surd, po ko­me je sa­vršeno sve­jed­no da li po­stu­pak zah­te­va ne­ko sa vla­sti ili ne­ko iz opo­zi­ci­je, jer na kra­ju kra­je­va se sve svo­di  tužni pra­vo­sud­ni ha­os, re­kao je Mi­loš Va­sić - pred­sed­nik Ne­za­vi­snog udružena­ja no­vi­na­ra Sr­bi­je, ko­ji je pri­su­sto­vao suđenju.

Đinđić: Prosipamo sneg na kome će se pokazati tragovi

- Laži ne bi mo­gli da do­kažu ni za 24 go­di­ne, ali nji­hov za­kon je pred­vi­deo 24 sa­ta i vr­lo sam zna­tiželjan da vi­dim ka­ko će oni uspe­ti da te svo­je sve­do­ke pre­pa­ri­ra­ju za ne­ko­li­ko sa­ti da dođu ov­de i da­ju iz­ja­vu, re­kao je Zo­ran Đinđić no­vi­na­ri­ma pošto je su­di­ja, na zah­tev od­bra­ne, dao dvo­sat­nu pa­u­zu za po­zi­va­nje službe­nog pred­stav­ni­ka A.D. „Po­li­ti­ka“ i pri­ku­plja­nje no­vih do­ka­za.

Đinđić će iz­ja­vio da „ni­je ne­za­do­vo­ljan“ po­našanjem su­di­je u pr­vom de­lu suđenja, ali i na­gla­sio ka­ko to ništa ne go­vo­vo­ri o is­ho­du suđenja. Pred­sed­nik De­mo­krat­ske stran­ke je oce­nio i po­našanje Hadži An­ti­će­vog i „Po­li­ti­ki­nog“ advo­ka­ta To­ma­no­vi­ća, re­kavši da je on „po­grešio pro­fe­si­ju i dvo­ra­nu i pred­met“. Đinđić do­dao i to ka­ko je „sra­mo­ta da jed­na ta­kva ku­ća kao što je „Po­li­ti­ka“ pošalje ne­ko­ga ko se pod­sme­va no­vi­nar­stvu, lo­gi­ci i zdra­vom ra­zu­mu“.

- Žao mi je što je sve pa­lo na ta­ko ni­ske gra­ne, ali je do­bro da mi pro­spe­mo taj sneg po ko­me će se tra­go­vi po­ka­zi­va­ti. To ne­ma ne­po­sred­nog ef­ka­ta, ali ima ba­rem ma­log jer će  i ovo ne­ko sa­zna­ti i pro­či­ta­ti. Mi mo­ra­mo da ih de­ma­skra­mo na sva­kom ko­ra­ku, obra­zložio je Đinđić raz­lo­ge tužbe.

Danas, 12. novembar 1998.

Zo­ran Đin­đić do­bio spor pro­tiv Dra­ga­na Ha­dži An­ti­ća
Drža­va po­ma­zi­la Po­li­ti­ku

Be­o­grad - Bu­džet Re­pu­li­ke Sr­bi­je tre­ba­lo bi da „na­ra­ste“ za 150 hi­lja­da di­na­ra do 9,10 ča­so­va da­nas, ka­da is­ti­če rok za iz­vr­še­nje pre­su­de ko­ju je iz­re­kla grad­ski su­di­ja za pre­kr­ša­je Sve­tla­na Uro­še­vić po tu­žbi De­mo­krat­ske stran­ke i nje­nog pred­sed­ni­ka Zo­ra­na Đin­đi­ća pro­tiv Kom­pa­ni­je Po­li­ti­ka A.D.  i di­rek­to­ra Dra­ga­na Ha­dži An­ti­ća.

Zbog iz­ve­šta­ja sa kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ča­čan­skih so­ci­ja­li­sta, ob­ja­vlje­nog 4. no­vem­bra u li­stu Po­li­ti­ka, na ko­joj su iz­ne­te op­tu­žbe na ra­čun lo­kal­nog od­bo­ra DS, ali i tvrd­nje da je Zo­ran Đin­đić su­ge­ri­sao svo­jim sa­rad­ni­ci­ma „da uzmu pa­re jer će si­gur­no bi­ti bom­bar­do­va­nja“, DS i njen pred­sed­nik su tu­ži­li list Po­li­ti­ka i nje­nog di­rek­to­ra i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka Dra­ga­na Ha­dži An­ti­ća.

Shod­no od­red­ba­ma Za­ko­na o in­for­mi­sa­nju, Kom­pa­ni­ja Po­li­ti­ka tre­ba da upla­ti 100 hi­lja­da di­na­ra u bu­džet Re­pu­bli­ke, a njen di­rek­tor 50 hi­lja­da u ro­ku od 24 ča­sa od mo­men­ta sa­op­šta­va­nja pre­su­de. Da li će to i uči­ni­ti, po­ku­ša­li smo da sa­zna­mo „na li­cu me­sta“.

- Di­rek­tor će vam se ja­vi­ti u to­ku da­na - re­kla je lju­ba­zna se­kre­ta­ri­ca Dra­ga­na Ha­dži An­ti­ća u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru sa Da­na­som. Do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja, pak, iz An­ti­će­vog ka­bi­ne­ta ni­smo do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nje ho­će li se on i Po­li­ti­ka ža­li­ti ili upla­ti­ti po­me­nu­te iz­no­se.

U Za­vo­du za ob­ra­čun i pla­ća­nja - Fi­li­ja­la op­šti­ne Sta­ri grad, na či­joj te­ri­to­ri­ji se na­la­zi se­di­šte Kom­pa­ni­je Po­li­ti­ka. Do kra­ja rad­nog vre­me­na ju­če ni­je sti­gla uplat­ni­ca iz Ma­ked­on­ske uli­ce, sa­zna­li smo u fi­li­ja­li ZOP-a.
Da će spor DS i Đin­đi­ća pro­tiv Po­li­ti­ke i An­ti­ća bi­ti na­sta­vljen, sa­svim je iz­ve­sno jer  Đin­đi­će­vi advo­ka­ti na­ja­vlju­ju žal­bu na vi­si­nu iz­no­sa ko­ji tre­ba da pla­te okri­vlje­ni. Osim to­ga, u li­stu Po­li­ti­ka je ju­če, uz op­ši­ran iz­ve­štaj iz sud­ni­ce, po­no­vo ob­ja­vljen tekst zbog ko­ga je pod­ne­ta tu­žba.

- Dr­ža­va je ovom ka­znom bla­go po­ma­zi­la list Po­li­ti­ka, zbog če­ga će­mo već da­nas ulo­ži­ti žal­bu i zah­te­va­ti mak­si­mal­ne nov­ča­ne ka­zne. Po­red to­ga, De­mo­krat­ska stran­ka spre­ma no­vu tu­žbu ko­ja će, ta­ko­đe da­nas, bi­ti pod­ne­ta za­to što je u da­na­šnjem bro­ju li­sta Po­li­ti­ka po­no­vo ob­ja­vljen tekst zbog koga je pod­ne­ta tu­žba - re­kao je za Da­nas je­dan od za­stup­ni­ka De­mo­krat­ske stran­ke i nje­nog pred­sed­ni­ka advo­kat Go­ran Dra­ga­nić.
On je, ta­ko­đe, sa­op­štio da će De­mo­krat­ska stran­ka in­si­sti­ra­ti na jav­nom ob­ja­vlji­va­nju uplat­ni­ce li­sta Po­lit­ka i one Dra­ga­na Ha­dži An­ti­ća, kao do­ka­zi­ma da je 150 hi­lja­da upla­će­no u bu­džet.

- Zna­mo ka­ko ovaj su­ro­vi Za­kon na­stu­pa i de­lu­je, pa uko­li­ko  u pro­pi­sa­nom ro­ku ne upla­te, zna­mo šta ih če­ka re­kao je Dra­ga­nić.

Šta je ju­če, ra­di­la od­bra­na op­tu­že­nih, ne zna se po­u­zda­no, po­što advo­kat Zden­ko To­ma­no­vić, za­stup­nik Po­li­ti­ke i Dra­ga­na Ha­dži An­ti­ća, „ni­je u kan­ce­la­ri­ji i da ne po­sto­je ni­ka­kve mo­guć­no­sti da se stu­pi u kon­takt sa njim“, ka­ko nam je re­kla nje­go­va se­kre­ta­ri­ca.

Fol­ksva­gen i fića

Na op­tu­žbe Đin­đi­će­vih bra­ni­la­ca da je u spor­nom tek­stu po­vre­đe­na lič­nost pred­sed­ni­ka DS, To­ma­no­vić je is­pri­čao pri­ču o čo­ve­ku ko­ga je pre vi­še go­di­na jav­ni tu­ži­lac op­tu­žio zbog iz­ja­ve da je fol­ksva­gen bo­lji au­to od fi­će.Tu­ži­lac je, re­kao je To­ma­no­vić, op­tu­žio čo­ve­ka za zlo­na­mer­no pri­ka­zi­va­nje ta­da­šnje dru­štve­no-po­li­tič­ke pri­li­ke i ve­ro­vat­no mi­šlje­nje da je ka­pi­ta­li­zam bo­lji od so­ci­ja­li­zma. Zden­ko To­ma­no­vić je upi­tao Đin­đi­ća da li pre­po­zna­je slič­nost iz­me­đu tu­ži­o­ca i se­be, ali su­di­ja ni­je do­zvo­li­la od­go­vor na ova­kvo pi­ta­nje.

Pro­točni boj­ler

Glav­ni pre­tres, ko­ji je po­čeo u 15 ča­so­va pre­kju­če, za­vr­šen je istog da­na oko 20 ča­so­va. I dok su za­stup­ni­ci Zo­ra­na Đin­đi­ća in­si­sti­ra­li na po­vre­di lič­no­sti pred­sed­ni­ka DS, advo­kat Po­li­ti­ke i An­ti­ća, Zden­ko To­ma­no­vić se kon­cen­tri­sao na deo tek­sta u ko­me su pre­ne­te op­tu­žbe Dra­ga­na Bo­jo­vi­ća, pred­sed­ni­ka ča­čan­skih so­ci­ja­li­sta, na ra­čun Du­ša­na Pa­vlo­vi­ća, pred­sed­ni­ka Okru­žnog od­bo­ra DS. Pa­vlo­vi­ću je u tek­stu pri­pi­sa­no da je „taj­no i po mra­ku svra­tio do Ko­mu­nal­ca, ski­nuo pro­toč­ni ku­hinj­ski boj­ler i od­neo ga ku­ći“.


Danas, 13. novembar 1998.

You Might Also Like

0 коментара